Bedrijven

Wat is de energienorm?

Antwoord

Het Belgisch Energiepact wil ondernemingen in staat stellen deel te nemen aan de energietransitie, maatregelen te nemen die inzetten op energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energiebronnen.

Daarbij is het van prioritair belang dat ze concurrentieel blijven met bedrijven uit onze buurlanden. Daarom voorziet het pact in een energienorm.

Deze norm bepaalt de hoogte van de maximale kosten gelinkt aan energie en zal gebaseerd zijn op een jaarlijkse studie van de energie kosten voor bedrijven en gezinnen.

Op basis van de resultaten kunnen maatregelen genomen worden om de concurrentiekracht van de bedrijven te vrijwaren en de koopkracht van de gezinnen te beschermen.

Want we moeten er uiteraard over waken dat de lasten niet verschoven worden naar gezinnen en kleine ondernemingen. Dit systeem is nog niet operationeel.